Titelseitenbilder: EU-R 11/2014 – Foto: Petra Hoeß, FABION Markt + Medien / abfallbild.de, EU-R 12/2014 – Foto: © Iakov Kalinin / fotolia.com,
EU-R 01/2015 – Foto: © gui yong nian / fotolia.com, EU-R 02/2015 – Foto: vdp, EU-R 03/2015 – Foto: © mekcar / fotolia.com, EU-R 04/2015 – Foto: CDE Global Limited

Anzeige